Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

  De dienstverlening van ElaN Learning wordt uitsluitend beheerst door de algemene voorwaarden van ElaN, die tevens worden vermeld op de website www.elanlearning.com. De algemene voorwaarden van de klant en/of opdrachtgever, of enige andersluidende algemene voorwaarden in orders, bestelbons of andere, zijn niet van toepassing, behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen partijen. De nietigheid van een of meerdere bepalingen impliceert niet de nietigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 2. Bestelling

  De diensten worden schriftelijk besteld door verzending van een bestelbon of een ondertekende offerte per post, per fax of per e-mail. Telefonische bestellingen dienen schriftelijk te worden bevestigd binnen 24 uur, indien de daaropvolgende dag een werkdag is, bij gebreke waaraan de bestelling als niet-geplaatst zal worden beschouwd. Door de bestelling aanvaardt de klant en/of opdrachtgever de algemene voorwaarden van ElaN Learning. ElaN kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onvolledige of onjuiste opgave door de klant en/of opdrachtgever van de facturatiegegevens. Indien de klant en/of opdrachtgever een correctie vraagt van een uitgeschreven factuur, zal een administratieve kost van € 50 worden aangerekend.

 3. Trainingen

  Voor de trainingen worden de facturen uitgeschreven voor de aanvang van de training. De intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van het auteursrecht, van de trainingen, behoren toe aan ElaN Learning, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Het materiaal dat door ElaN Learning wordt ontwikkeld met het oog op de trainingen, mag door de klant en/of opdrachtgever enkel worden aangewend voor intern eigen gebruik. Indien schendingen worden vastgesteld, zal de klant en/of opdrachtgever worden aangesproken tot vergoeding van de schade. In ieder geval zal de klant en/of opdrachtgever zijn medewerking verlenen om de schade te verhalen op derden uit de omgeving van de klant en/of de opdrachtgever die zich schuldig zouden maken aan inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van ElaN. De geldigheidsduur van bestelde trainingsuren bedraagt één jaar vanaf de startdatum van de training. Bij annulering van de les meer dan 48 uur op voorhand, mag deze les zonder kosten opnieuw ingepland worden. Bij trainingen op maandag dient er ten laatste geannuleerd te worden op vrijdagvoormiddag. In alle andere gevallen zal deze les beschouwd worden als opgenomen en is de klant en/of opdrachtgever 100 % van de overeengekomen prijs voor de sessie verschuldigd. Sessies die voor deze termijn worden geannuleerd, kunnen kosteloos worden ingehaald binnen een termijn van één jaar na de startdatum van de training. Maakt de cursist door omstandigheden zijn taaltraining niet af? Dan kan de klant de resterende uren overdragen naar een andere werknemer/cursist. Dat moet wel gebeuren binnen acht weken nadat ElaN op de hoogte is gebracht van de stopzetting. Bovendien moet de nieuwe cursist de taallessen in dezelfde taal volgen. De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren, per fax of per e-mail, ter attentie van ElaN of van de betrokken trainer. Aan immersies (intensief of semi-intensief) of specifieke workshops wordt een annuleringsvergoeding gekoppeld omwille van inkomstenderving voor ElaN en derden. Indien de annulering 3 weken tot één week voor effectieve aanvang gebeurt, komt de vergoeding neer op 10 % van de overeengekomen prijs met een maximum van € 250. Indien de annulering op minder dan een week voor aanvang gebeurt, dan wordt 50 % van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. In geval van een groepstraining is het afgesproken groepstarief van toepassing, ook op de eventuele sessies waarop slechts 1 deelnemer van de groep aanwezig is.

 4. Kilometervergoeding

  Voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 wordt er voor de verplaatsing van uw trainer een forfaitaire kilometervergoeding aangerekend van 20 euro per trainingssessie.

 5. Leveringstermijn - Levering

  ElaN Learning zal niet gehouden zijn aan de leverings- en uitvoeringstermijnen vooropgesteld door de klant en/of opdrachtgever, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling. De door ElaN vermelde leverings- en uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief. Overschrijding van deze termijnen kan in geen geval weerhouden worden als een contractuele fout in hoofde van ElaN, noch aanleiding geven tot een boete en/of schadevergoeding. ElaN kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de laattijdige levering of verlies van zending door derden of beschadigingen tijdens de verzending.

 6. Overmacht

  Bij overmacht zoals een brand, staking, stroompanne ... (geen limitatieve opsomming) worden de verplichtingen van ElaN Learning opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht te leveren, dan wel haar andere verbintenissen uit te voeren, zodra dat redelijkerwijze mogelijk is.

 7. Betaling

  De facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, netto en zonder korting aan het adres van de maatschappelijke zetel, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever blijft in alle gevallen medeverantwoordelijk voor de betaling, ook indien ElaN Learning aanvaard heeft de facturen te maken op naam van een derde. In geval van betwisting, moet de factuur worden geprotesteerd bij gemotiveerde aangetekende brief, binnen 7 dagen na de datum van de factuur. Bij gebreke daaraan wordt de factuur als aanvaard beschouwd. Elke factuur die op de vervaldag niet of niet volledig is voldaan, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een interest van 12 % per jaar, en met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 10 % op het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125. De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van de andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Indien de klant en/of opdrachtgever herhaaldelijk vraagt om te herfactureren, neemt ElaN het recht om de extra administratieve tijd voor die herfacturatie in rekening te brengen.

 8. Beperking van de aansprakelijkheid

  ElaN Learning kan enkel aansprakelijk zijn in geval van opzet. In elk geval, behalve bij bedrog, zal de aansprakelijkheid van ElaN steeds beperkt zijn tot het bedrag van de gefactureerde of de betaalde sommen door de klant en/of opdrachtgever, die aanleiding heeft gegeven tot de opdracht in kwestie. ElaN kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, inbegrepen de verhoging van algemene kosten, verlies van cliënten, gederfde winsten, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens. Deze opsomming is niet limitatief.

 9. Ontbinding

  ElaN Learning is, indien de klant en/of opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, of in het geval van kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement van de klant en/of opdrachtgever, gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 10. Auteursrechten

  Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt ElaN het auteursrecht op de door ElaN vervaardigde vertalingen, teksten en cursusmaterialen. Zodra de opdrachtgever de vergoeding voor deze vertalingen, teksten en cursusmaterialen integraal heeft betaald, verleent ElaN aan de opdrachtgever een onbeperkt gebruiks- en exploitatierecht m.b.t. deze vertalingen. De klant en/of opdrachtgever vrijwaart ElaN tegen de aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op eigendoms-, octrooi- of auteursrechten, of andere rechten op intellectuele eigendom in verband met de uitvoering van de opdracht.

 11. Geschillenregeling

  Het Belgische recht zal van toepassing zijn op de contractuele verhouding. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied Hasselt of het vredegerecht van het kanton Houthalen.